cabandi de sa mesa

macittu aresti

cabandi in mui

ca no pottu fusti

cabandi ca su fammi

no castiat bestia

e ca i cinesus puru

fainti festa

castiendìdi

tottu acciucciudau

sennori de sa dommu

chen’a fait nudda

arribbu e mi ddu pappu

ca una pudda.

Annunci