Questo post, scritto da Paola,  è quasi tutto in lingua sarda. La traduzione mi è stata promessa a breve. Buon divertimento.

 

Il post è lunghissimo se non vi va di imparare il sardo in cinque minuti, c’è qualcosa di nuovo più giù.

– De ki funti arribbaus tottu cussa burrumballa de genti niedda, extracomunitari, de cussus ka bendinti carramanzias, nos’atrus beccius ci seus serraus in dommu, ka sa picciocalla no cunprendidi kand’ è tempus de s’arrimmai a una patti, e… cuss’è su prus importanti… kandu si deppinti cittì.
Deu seu stettiu sindigu po’ bint’annus, e Deus du scidi chi pozzu kistionai poitta cumprendu, e finz’è troppu!, itta meg’ hada a suzzedi…
Sa kistioni è ka custa genti no arribbada in-noi pò aggiudai sa bidda, po’ trabballai e finzasa su stadu non dd’hoidi.
Insà poitta si dda deppeusu kistiri nos’atrusu?
Itta seusu genti ki arregallada su dinai ?
Poitta? Forzisi ka nosu no’ si ddu guadangiausu?
Forzisi ka nos’atrusu no teneusu abbisongiu, in primis! de s’aggiudu de custu Istadu Italiano? E deppeus aggiudai nosu, poberus ki paganta is tassas, puru po’ custa genti strangia?
Deppeusu arragionai beni asuba sa kistioni de arregallai i’ dommus de Prazza Sant’ Austi’u a sa genti chi non haidi trabballau mancu una ddì po’ nddi guadangiai una fentana…
E itta seus ? Is tontus de sa provincia? ‘Os’atrusu mi deppeis ascuttai, ca su Cummù hoidi espropriai! ESPROPRIAI! Su nostu! Po dd’arregallai!
E itt’è ? In prazza is dommus funti nasciasa cumment’e’ su cardulin’e pezza?
Ha proppriu dinai e sa dì infattu ci fiada sa dommu de ziu Battista, de zia Donata, de zia Giuannicca, de ziu Bissenti, de ziu Craudiu, de ziu Battore, de i’ Melis de sa fammiglia mia e de tottu s’attra genti?? Berus è ca nno ci drommidiada mancu unu callelleddu ka fianta e funti sciusciadas, ka funti attesu de sa bidda noâ, ma po’ cust’arregioni si ddas deppeusu arregallai?
No creu, deu no penzu proppriu.
Cust’è unu strunzimmi de su sindigu nou, po si fai bi’ de’s attras biddas.
Gei è berus ca su sindigu è piccioccu ancora e ddi praxidi cussa parti politica ka faidi manifestazionis po’ no trabballai… Ma lazziaus a perdi su sindigu.
‘Os’attrus poteisi penzai ka deu seu kistionendi po’ fillu miu ka fìada candidau e ka no è stettiu votau, e kancunu mi deppidi ancora spiegai poìtta….
Ma no, signore e signori, in-noi non seus kistionendi de interessusu del sottoscritto, ma de espropriai po’ arregallai a genti che non è mancu de bidda! E po’ is poberus de bidda nosta, sciadausu?
Cust’è cosa nosta! Puru ki non tenidi dommusu in Prazz’austi’u deppidi protestai . Ka in-noi ‘commenzaus cun is dommus arregalladas e d’accabbaus a donai a pappai a chi no fai’i nudda. Duncasa, pò mimmi, si deppidi… hoi… vottai asuba sa kistioni, ma scetti chi tenidi sa dommu o chini podi naj kalinkuna cosa asuba. Is’attrus deppinti cumprendi e aggiudai a ci bogai cussa genti niedda de i’ dommus nostas.
App’accabbau. Kistionai bos’attrusu puru.
Decidèi.

– Buonasera. Seu Battiau Salvatore, detto Battòre.
Ziu Arrammini….
ITT’E’?? Ohi, scusaimmidda… mi seu scaresciu… ehm… ziu… no m’arregodu cumment’è ki si zerriada fustei… ah! Berus’è! …ziu Nattasiu Melis… eh, scetti pò chistionai, ma mi ddu scideisi nai poitta si zerrianta Arrammini? …Ah?!? Kistionai prus’a fotti ka non arribbada boxi de aicci attesu!!!… Ah, grazie Giuanni, itta sesi imbriagu? Eh, deu puru a s’idadi… ah? Eh ddu sciu ka se’ becciu tui puru… ma cust’ Istigu deu… Eh, gei dd’ accabbu. Narammia u’atr’otta cumment’è ki si zerriada ziu Arramini…
Eh dimmoniu! Abbisongiu de zerriai, ziu Arramini? Seu in-noi! Ddu cumprendia a su proppriu! Ah! Ma insà bos’atrusu seisi de i’ Melis chi pottànta sa dommu ‘e su Cummù …. in mui gei cumprendu… Oh balla, no dd’ollu pru’ sci’ poitta si zèrrianta Arramini…
E ACCABBEIDDA CON CUST’ARRISU TONTU… ca no seusu piccioccheddus…E DEU NO SEU AMPUAU ASUB’ E’ CUSTA TABA IMPRUINADA PO’ GIOGAI… Zia Venezia po’ prexei…
Deu ‘ollu nai scetti una cosa importanti…. deu in prazza sant’austi’u ci seu stettiu sa di ka
su Cummù had’ arregallau po’ una pariga de disi i’ dommus a custa genti strangia… Ddu scideis ka teninti fillus? Nièddeddus, ma bellixeddusu, chi arrinti a scraccabiusu e gioganta in s’aia cumment’e nos’attrus a pitticcheddusu… mi parrìa de torrài a su doppuguerra… no teninti sa televisioni e funti in trinta cun scetti una macchina scabeccia e un’apixedda ki dd’ hadi bendiu Giuanni… ehia goppai miu, Giuanni Musa.
Itt’è Giuanni no ddu deppia naj?
La ga po’ mimmi, sesi stettiu generosu meda!
DDA BENDIA A SCETTI CENTUMILLA FRANCUSU!!
Bah Giuanni deu non ti cumprendu chi no chistionasa! po’ itta m’ha’ pigau?
E torrada a furriai is ogus!
ITT’E’?
Ehia! Ge mi dd’hasta naj a pustis.
Fia narendi… ah! eh…è genti pobera… deu happu biu sa dommu de babbu e mamma chi fiada accanta-accanta a’ arrui, tott’ arrangiada in scetti una dì, e m’hanti nau in su Cummù ca hanti aderezzau tottu assousu, cun su materialli de sa blocchiera beccia. Po’ riciclai… ddu scideisi ka riciclai è meda importanti?
Insà mi du scideisi nai itta diau s’indi frigada a nosu chi puru si dda piganta cussusu?
De chi nosu mancu dda bidaiausu prazza sant’austi’u?
De chi ci andada sa piccioccalla pò…gei ddu scideus…
E cussa dommu manna manna, cussa che fiada de Donna Matilda Melis… da deppeisi bi’ in mui… tottu birdi e bella, sa lolla prena e genti! Cussa dommu, chi s’arregodaisi, fiada a trass’e accorru po bestiasa, kandu is karrabbinerisi no ci agattanta cosa pagu legali… Donna Melis ki fìada una femm…Melis? Ma, scusaimmidda ziu Arr… Melis… ah…
Eh, ‘os’attrusu arrieisi…Nepodi mia custu merì m’hada torrai a nai ca fazzu gàffasa, gueffasa dd’has zerriu deu… po arriri…
E itta si deppia naj? Ziu Melis meg’hada a mi castiai mabi…. gei d’appu cumprendiu itta obeisi naj cun cussa castiada… ma si nau una cosa a tottus: pò mimmi cussa dommu si dda potinti pigai chenz’è d’espropriai…si dd’arregallu, sa mia.
E sigheisi a’arriri. Bell’arrisu. Bonu pro si fezzada.
Aggiudaimmi a ‘ndi cabai, ka ki scruccullu de in-noi mi occiu.
NO! Ziu Arramini! Abarrai innoi seìsi.
GIUANNI ! ACCABBADDA DE GIOGHAI E AGGIUDAMMIA!
MA SU SANTU CHI S’HA NASCIU! CALINCUNU BENIDI O DEPPU ABARRAI INNOI APPIDDICCAU? SEISI INGIOGAZZAUSU CUMMENT’E PIPPIALLA…
… grazie Giuanni, accumpangiammìa a sa cadira ca seu scàmbau.

– Momento, un momento solo, scusaimmìa, buonasera.
Seu Giuanni Battista Musa, obja naj, s’apixedda d’happu bendia a is nieddus poitta fìada tottu guasta, mancai dd’hja imprommittia al nipote di zio Bissente, qui presente….
( ah! intendiu hasi Battòre? U’a rima! ) Grazie dell’ascolto.
Eh, ma Battòreddu non ti lèssasta a croppu mottu ka no tt’appoderu…
happu nau, Battoreddu; la ka ti lassu àrrui cummenti u’a sacchitta ‘e ximmentu.
E POITTA ARRIEISI?
Zia Venezia…Eh manera…
Battoreddu attenzio’…

… Battò…ti oidi meda?
E ITTA MERDA S’IND’ ARRIEISI, MOBENTISI?

– Buonasera.
Silenzio per favore.
Avete finito?
… Grazie.
Ho detto grazie…
HAPPU NAU…
Pozzu kistionai?
– Grazie.
Po’ kini non mi connoscidi, e incappasa sesi in medasa, seu su fillu de ziu Battista.
No ca no seu strangiu…. Happu intendiu ka in prazza San’austi’u no ci bivviada mancu unu callelleddu e cust’è fabasa.
Ci seu bivvendi deu de dus’annus…
Ehia babbu, e tottu ki mi kastisi aicci, no m’indi frigada un’accidenti… E ti ddu deppu narai in mui ca ci hadi genti. Proppriu poitta è tottu genti beccia cumment’e tui, ammigus de ziu Battista, ehia, chi penzanta ka sesi bravvu e ka Roberto, fillu du’, esti a Roma…Bivvu a scetti dus kilometrus ‘e bidda…
LASSAIMMIA KISTIONAI!
Cuss’ignoranti e babbu ki m’ha nasciu mi’n ci hadi bogai de dommu poitta deu, kandu happu agattau traballu a Casteddu cumment’ abogau, hobja cojai sa filla e zia Venezia…
E ITT’E’ ZIA VENEZIA?! PASSAU DD’ E’ S’ARRISU?
…Deu dd’hobia cojai Serena… Dd’ia pigau s’aneddu… tenia sa dommu de prazza sant’austiu de arrangiai, ca cussa è mia, mi dd’hadi arregallada aiâiu, non è sa dua, babbu, arregoda dd’indi.
Babbu no dd’obiada a Serena… Poitta ddu scideisi tottusu.
Deu fia troppu pittiu pò ddu cumprendi e timmìa a ci pedri babbu e mamma.
Serena chi si dd’arregodada, fìada una bella picciocca e cussu ki ‘os’atrusu zerriaisi tontimmi, scimproriu, macchimmi…no ci dda fazzu a ‘ndi chistionai….ehm…fìada nozzenteria…Serena esti cummenti una pippia… ma femmia puru… brava… bella…
Babbu no dda castiada mancu in facci…ma nosu penzàiausu a bivvi impari, cussa mi hobìada zia Venezia, ddu scidèisi… e tandu… babbu non m’ha boffiu prusu bì… deppia lassai ammarolla Serena… e mamma dda penzàda a su proppriu…poitta non ci indi sèus fuìsu a Casteddu…cussa dì…non dd’agguantu…m’ hadi lassàu cussa…insà seu andau a bivvi in Prazza. Trabballu ancora ma nemmusu scidi in-noi, e nemmusu scidiàda ca seu drommendi in una domixedda beccia a su sattu… Serena no sciu mancu in-noi è… INNOI E’ SERENA, ZIA VENEZIA?
ZIU ARRAMMINI!! …HEISI GIAI KISTIONAU! SI DEPPEISI CITTI’!! …EMBE’? …E DEU SEU ABOGAU! … MA ITTA CARICA ISTITUZIONALE!!? …BOS’ATRUSU? …BREGUNGIA… MI FACCIA FINIRE E SI RICORDI CHE L’ASSEMBLEA E’ PUBBLICA!
Gei meg’had’accabbai… Hobia scetti naj ca deu seu bivvendi in cussa dommu, impari cun custa genti niedda, ehia ziu Arramini, niedda, brava e generosa prus che babbu miu! Seu bivvendi ancora, poitta seu aspettendi Serena, e dda seu cicchendi ma no dd’agattu, ma ci dd’appa fai… e cussa dì, sa bregungia de Serena adessi asuba de zia Venezia e babbu…cussa dì adessi festa… ah! Fia narendi… custa genti niedda ka bivvidi cun mimmi non esti tottu custa bontadi, cumment’e nosu. E su Cummù tenidi arraxioni a espropriai ki è po’ donai unu coprettoxiu a genti cun pippieddusu ki è cikendi de si sistemmai. Cumment’ e nosu in Germania. Ti dd’arregodasa babbu?
Ah! U’antra cosa! Ddu intendeisi s’italianu ziu Arramini? Benissimo. Sono io l’avvocato che difende il comune e la comunità di piazza sant’agostino per la querela spiccata da voi, signor Melis, ed otterranno quella decina di case diroccate della cui una, voi reclamate il possesso, per motivi che francamente non capiamo nè io, nè i carabinieri. Cumprendiu?
Babbu, penzanci primma de fai cosa, ka sa laurea no dd’appu pigada a’ brulla.
Zia Venezia, mi saluti Serena, dovunque sia. Arrivederci.

– Buonasera,
seu ziu Bissenti, Vincenzo Lòria, proprietario di un piccolo apposento in piazza sant’agosti’u. Ho preso decisione di parlarvi in italiano, perchè tra i vecchi, a parte zio Melis Anastasio, sindico, detto Rame, sono tra i pochi ad aver frequentato le scuole dove imparano a capire il latino.
E, incappasa così sarò più chiaro e sopratutto più calmo.
Io volevo dire due cose: una, che appoggio in pieno tutto-tutto-tutto quello che dice e che fa zio Melis.
La seconda è che zio Giuanni Musa, l’ubriacone, pagherà per aver imbrogliato mio nipote e aver venduto l’apixedda ai negri.

– M’aggiudaisi ad ampuai?
Grazie ziu Nattasiu. Sempre gentille.
Deu seu zia Donata, gei mi connosceisi tottus in-noi, mi parridi una cosa tonta a si presentai, ma ki è berus ka deppinti verbalizzai tottu… Bah, non hada srebi’ a nudda, deu giai du sciu, figuraisidda ki kalincunu s’ind’accattada ka seusu arregallendi dommus cummenti ki fessada trigu po’ is puddasa.
Ma hobja naj una cosa. Ariseu seu andada a missa e po’ torrai a dommu mi seu fatta una passillada, aicci po’ bi’ su sattu, e kandu seu arribbada mi seu accatada ka fia arribbada accanta a prazz’austi’u. I’ nieddus dd’hanti tottu limpiada, hanti fattu su ludu e teninti un’ortixeddu puru, ka deu non c’hja mai penzau ka cussa è zona bella meda po’ prantai tammatta.
Ma a su proppriu, deu non ci hobja bivvi innì. Prefferu sa dommu noa e non m’interessada cussa beccia. Hja pregau Gesusu puru, de dda sciusciai, aicci de no abarrai mancu un’ arrogheddu, ka ci happu sunfriu in cussa dommu mallaitta.
Itt’è ziu Arr…? Ah! Certu…. Ma non hollu mancu ki arribbinti una pariga e’ nieddus mai biusu e mi dda pighinti po’ ndi fai arrecoveru o cos’e crimminalidadi… ka in sa televisioni n’ddi naranta de cosas asuba e’ custus albanesusu e nieddus e bai e cicca itta funti.
Ma fia narendi…kandu ci seu passada, ohià custa dda deppu naj, zia Valeria, mi parridi cosa giusta… Ddu scideisi ka fillu miu è mottu in Kosovo, agherrendi. Fìada maresciallo, mancu su primmu arribbau… e sa pobidda s’ind’è andada cun nepodeddu miu bellu… seus’abarraus deu e pobiddu miu, sousu kenz’ e’ nudda e’ fai… Seu arribbada in prazza, a pagu a pagu, ka is cambas mi objanta po sa passillada… deu, mi dd’arregoda’ prus accanta prazzausti’u, è s’idadi trahitora cussa… ma fia contendi… kandu arribbu itta mi biu?
No t’azzicchisti Bissenti, ka mi ponisi in aggitazio’i.
Mi biu custa femmia niedda sciacquendi sigliaderis, e itta si nau? ‘Guallis a sa Madonna Niedda ki c’è in Cresia! Una picciocca bella, ma bella ka in noi non c’indi funti prusu ka m’hadi accumpangiau in dommu de zia Matilda, po’ mi fai sezzi… deu no hobja dispraxi a nemmusu e timmìa, ma gei no hja passillau dus kilometrus po’ nudda! E deppiaìasi bi’ ta genti ci fiada!
Bissenti, porco mondo! Abarra frimmu! Dda seu contendi deu e m’indi faisi azziccai tui! Bah… ci fianta becciasa coxinendi arrosu e bidrura; femmias attas, cun casciabis mannus cumment’e’ menduasa, nieddasa ma po’cussu ka ci pozzu cumprendi, ki ddas kastìasta kenz’e ci penzai… prus bellas ancora… E piccioccheddus mattuccheddus e pippius, cantendi e kistionendi, cumment’e mantinincasa heisi a narri, ma tottu arri’ arri’ ka fìa arriendi deu puru ma non scidìa poitta… e custu pippiu, bellitteddu, k’ha m’hadi imprassau…. Seu abarrada spantada!!! E m’indi seu fuia…mi parriada ka tottu su movimentu e su fragu e s’arrisu e mi lliàda su coru!!!
Bissenti! Itta ti prangisi?
E in mui deu non ddu sciu poitta seu stettia aicci mobenti… ma ki fia abarrada kappasa… bah! Gei non m’happa deppi cunfessai! hoj è scetti lunisi… Ma…
Eh… ehia ziu Nattasiu gei si ddu nau, pressi meda, teneisi? Ziu Arr…Nattasiu m’hadi arregodau una cosa ch’happu biu: ci fiada un ommi caccendi in s’apposentu de ziu Battòre: fìada imbriagu? bai e cicca…
Ma fia narendi… Mui mi dd’accabbasa Nattasiu? Mi sesi sciuscendi sa gunnedda…
Happu cumprendiu, gei mi xittu. Comunque, deu non ci cumprendu nudda. E itta si deppu narai ancora? Fadei cussu ki hobeisi deu happ’a decidi a pustis… non m’inghizzisi ziu Arrammini… eh scusaimmia, m’indi scaresciu. Ma de ki è su nomingiu de tottu sa fammiglia itta si strobbada? Ehia, ehia, deu torru a dommu ka pobiddu miu hada tenni fammi. Arrivederci.
Ah, scusammia Valeria, ma crasi no fazzu in tempus a ti fai bi’ sa picciocca, andausu menequisi a pustiprangiu, deu nd’hj bittu gioghitteddu po’ is pippius, ah? Ehja, zerriamia.
Buonasera, buona continuazione.
Ziu Nattasio, itt’è succediu? S’ hanti mussiau?

– Buonasera.
Tui non mi tocchisti.
Ci dda fazzu assou, ziu Anastasiu.
Arregodadindi ka non m’in ci ponisi in busciacca!
Arregodadindi ki pottasa ananti.
Nemmusu mi ponidi in busciacca
Nemmusu. No ci dd’ hanti fatta is amigheddus tusu ca mèg’hanta a ci governai, accumpangiaus, bisongiada a ddu narai, mano nella mano a sa Cresia, e ci dd’hoj fai dui arrazza e’ prepotenti?
Poitta ses’arriccu?
Kandu t’hasa a morri astessi poberu ka cussus nieddus, mancai hasta tenni casciabis in mancu, chi zia Donata nara beridadi.
Arregodadindi.
Deu seu ziu Craudiu. Di nome Claudio Giulio, di cognome La Spisa, ma ciccheusu de non ammesturai sa razza mai cun cussa de kank’antru. Anda beni? Ka meda genti, pagu informada dd’è capitau de narai strunzimmisi asuba sa famiglia mia.
Seu stettiu a traballai in su continenti strangiu, in fabbrica, in Francia e kandu ‘ndi seu torrau, po mori e custa terra ka mi parriada su mellusu in su mundu, m’inci seu pappau i’manusu e su figau de su nervosu.
Ma non ci podia fai pru’ nudda ka tenìa famiglia.
Seu stettiu segretario di partito, il partito comunista, non ti sprammisti Bissenti, gei no happa naj ka ci fiasta tui puru kandu andaiausu a Casteddu po’ intendi Berlinguer.
M’arregodu kandi seu torrau de sa Francia, ka deu e mullera mia no teneiausu nudda e nudda ci donanta poitta fia comunista e non ddu timmia a narai. Ci aggiudanta babbu e mamma, srogu e sroga ma kussusu puru kenz’e’ ddu fai bi’ a sa genti, a su preidi, a su sindigu, su babbu e’ custu scemmu de Arrammini. Fillus miusu henti pozzu fai sa comunio’i scetti kandu mullera mia s’esti tesserada a’s democristianus. Deu no arranexia mancu a ingrutti su caffeu a mangianeddu, de su nervosu non ci arranexia. Mancu malli ka seusu stettius fottis, e ka ci fia genti brava ka ci pigada a traballai po bivvi.
Sa dommu ka ci seusu fattusu in trint’annusu, puru ki a mimmi spettada cussa popolari poitta happu traballu fòrasa, c’è costada medissimu. In sa graduatoria po’ sa dommu e’ su Cummu, nosu, mancai cun sa dummanda presentada ogn’otta, non ci fiausu mai. ‘Os’attrusu ddu scideis itt’eusu passau, ma non du poteisi mancu penzai itta hobja naj a tenni pippius e fammi e friusu e tottu cussu k’abbisongiada a una famiglia pò cresci e a’ si bi’ tottu serrau ananti. No ddu scideisi. Faidi cinqu’annus ka bivveus in sa dommu noa. Poitta deu, puru ki tenia sa dommu in prazz’austi’u, seu andau ogn’annu a su Cummù, po’ lazziai una chance, naranta in Francia, a sa giustizia italiana de mi donai cussu ki mi spettada. E cinqu’annu faidi kandu c’ind’handi fattu andai in medasa de sa prazza san’austi’u poitta fia troppu beccia e no podianda fai sa bucalossi, deu happu bintu dommu mia poitta nemmusu hobjada sa dommu popolari ka esti bregungia, ka su dinai gei ddu teneisi po’ si fai palazzinasa… ma mancai bivveisi in su scantinau…
Aicci heusu lassau cussa dommu.
E IN MUI DEU DEPPU NAJ NO A GENTI POBERA, KI BIVVIDI IN TERRA STRANIERA, KI TENIDI FILLUS E FAMMI E ABBISONGIU E CIKKADA SCETTI DE NO MORRI?
Adessi cumment’e’ serrai sa potta a Craudiu trint’annus faidi.
Deu seu de cussa genti ka no dd’interessada ki unu è mau o bravvu… ddi bastada a’ sci’ ka è hommi. Scetti po custa arraxioni tenidi diritti e doveri cumment’e mimmi… e bos’attrusu.
No si deppu naj attru.
Ah! U’a cosa scetti po’ Roberto: Serena bivvidi a Como, gei istà beni. Francesca, filla mia dd’ha bia traballendi in s’ospidabi. Cappasa meg’hada a t’aspettai cussa puru.
Balla balla… m’indi andu ka Bissenti meg’hada giai a prangi.
Zia Giuannica ammancai scetti bos’attrusu (Ziu Arrammini, attenzio’i, zia Giuannicca no kistiona mai. Deppi dd’essi cosa manna ki si dde scrittu in cussu pappereddu).
Buonasera.

– Buonasera.
Seu Giuannicca Paderi.
No, no deppu àmpuai asuba cussa taba.
Gei ddu sciu ka seu bascittedda, ma no deppeisi bi’ sa facci mia po’ cumprendi itta si ollu naj. Ki Roberto, ziu Battòre e ziu Bissenti m’aggiudanta a fai u’a cosa… Grazie Roberto, Deus t’aggiudidi… Venezia deu kistioni cun ki ollu, gei no dd’hasta decidi dui e su tontimmi ka t’accumpangiada… e non mi strocciasa ka ti biu in s’imbidriu de sa fentana…(deu una femmia aicci tonta… attru ka cikkai a’ is fillusu, sciadausu)… Pigai custu linzou e spraixiddu cu’ i’ brazzusu…ecco fatto.
Anda benissimo!
Danielli! A’llui cussu marchingegno po is diapposittivasa! Ehia, in mui… ellu kandu?
Danielli allestru, ka ziu Nastasiu meg’hada a mi kastiai cumment’è ki fessa’ macca!
Alluttu?
Zaccanci sa diappositivva.
Allora: deu liggiu e ‘os’atrusu kastiaisi su lanzo’, ah?
Diapposittiva uno: cust’è sant’ANTIOGU.
Ddu bideisi?
Nieddeddu, ah ziu Nastasiu, ehia…
Ehia ehia Venezia dd’hasi biu sicuramenti in cresia.
Gei c’intrada Arramini, cittidì.
Diappositiva due: Sant’Efisio pattronno di Cagliari.
Balla, non mi parri biancu meda…
Bissenti non ti sprammisti, po’ prexei…

– Danielli, diapposittiva tre:
Cust’è SANT’AGOSTINO.

– Eusu vottau tottus a patti zia Donata, ma ddui seu scetti deu, Nastasiu Melis, contra sa mozioni de arregallai ì dommus a sa genti de colore. Bissenti non ti hollu mancu castiai figuradì ki ti fazzu kistionai… Arrangeisidda.

– Buonasera, sono di nuovo Bissenti o Vincenzo Lòria.
Kallink’unu tenidi un’apixedda beccia de bendi?

 

 

 

 

nota: le vocali paragogiche non sono state eliminate per ragioni di espressività, gli altri errori ortografici invece sono involontari e non tengono conto delle ultime grammatiche in circolazione, insomma ho fatto a modo mio.

paola

Annunci